begin > toverkunst > magische encyclopedieMagische encyclopedie


In deze beknopte magische encyclopedie worden bekende, onbekende en misverstane magische begrippen kort toegelicht. Een karakteristiek kenmerk van een magische encyclopedie is dat ze veranderlijk van aard is. De lemmata komen en gaan en kunnen in bepaalde omstandigheden zelfs van betekenis veranderen.

AL - Imaginaire figuur met vrouwelijke trekjes (godin) die de hardnekkige neiging heeft nergens afwezig te zijn. Als men in gedachte een stukje van deze fantasiefiguur afhakt zal dat zorgen voor uitbreiding van deze figuur, niet voor verkleining. Zelfs in het gebied tussen het afgehakte stukje AL en de oorsponkelijke AL is AL weer volop aanwezig. Deze figuur heeft sterke overeenkomsten met het beginstadium van God die ooit alomtegenwoordig was. Het grootste verschil is dat AL ook in elke menselijke gedachte en lichaamscel aanwezig is.

Bedreigend beheksen - Werkwijze die de meeste goeroes succesvol gebruiken ter onderwerping van potentiële volgelingen.

Beheksing - Een vrij concreet geformuleerde negatieve magische fantasie, al dan niet uitgesproken of opgeschreven, die gebaseerd is op het misverstand dat er iets verkeerd gaat in de wereld. Elke beheksing begint bij veroordeling. Zie ook hekserij.

Betovering - Een vrij concreet geformuleerde magische fantasie, al dan niet uitgesproken of opgeschreven, die tot doel heeft de wereld te verruimen en verheffen. Een betovering die tot doel heeft de tovenaar te verheffen is geen betovering maar een beheksing, zie aldaar.

Betoverring - Ringvormige variant op de toverstok, ontstaan uit een slordig uitgeschreven betovering. Vanwege het cyclische, oneindige en Opperlandse karakter van de betoverring is deze magischer van aard dan de toverstok. Toch zal de toverstok nog vaak de voorkeur genieten omdat deze beter bekend is en een langere geschiedenis kent. De potentie van de betoverring is echter veelbelovend. Hij zou wat betreft toverkracht op den duur alle andere rituele hulpmiddelen wel eens kunnen overstijgen maar dat gebeurt alleen als er veelvuldig gebruik van wordt gemaakt.

Bezwering - Bewust uitgevoerd magisch ritueel met als doel onplezierige gevoelens of ontwikkelingen ongedaan te maken of in omvang te laten afnemen.

Bricolomaan - Ook: knutseltovenaar. Sjamaan die zijn trance verdiept door het uitvoeren van technische handelingen. Deze handelingen kunnen scheppend, herstellend of onderhoudend van aard zijn. Een typisch kenmerk van de bricolomaan is dat hij gebruik maakt van magische hulpmiddelen die in de logische volksmond gereedschap worden genoemd.

Cadeautjes - Stoffelijke flauwekul die gebruikt wordt ter afleiding. Wanneer TAO/AL een cadeautje geeft ontstaat al snel de indruk dat je iets kunt. Alles wat mensen kunnen zijn cadeautjes van TAO. Op den duur worden mensen daar extreem verwend van en gaan nog meer cadeautjes eisen. De mogelijkheid om cadeautjes te eisen is ook weer een cadeautje van TAO, daarom is het niet nodig dit cadeau af te wijzen.

DO - Afkorting van dobbelorakel. Oude orakeltechniek die gebruik maakt van een dobbelsteen of orakelsteen om eenvoudige antwoorden te verkrijgen op allerhande vragen. De zes verschillende antwoorden komen uit de hoogte, de breedte of de diepte en kunnen naar eigen voorkeur gekozen worden. Teneinde dit orakel geloofwaardig te laten worden is het aan te bevelen tenminste de antwoorden ja, nee en twijfel op te nemen. Dit orakel kan zowel geestverruimend als geestdodend gebruikt worden. Langdurig orakelen met DO kan er toe leiden dat TAO van Teerling (de godin van het dobbelorakel) zich zowel in het orakel als in de geest van de orakelaar gaat nestelen.

DOSO - Afkorting van dobbelschrijforakel. Het dobbelschrijforakel is een specifieke toepassing van orakel DO. Hierbij wordt DO gebruikt om verhalen te schrijven, te corrigeren en soms zelfs te wissen. DOSO is een optimale samenwerking tussen persoonlijke ingevingen en de magische kracht van toeval en kan tot zeer snelle geestelijke ontwikkeling leiden.

Dood - Ook 'de dood' genoemd. Een zeer overtuigende illusie die AL in het leven heeft geroepen bij wijze van experiment. Dit is een langlopend experiment geworden omdat er veel interesse blijkt te zijn voor het concept van lichamelijke eindigheid. In overleg met Lou de Palingboer, ZALiX en vele anderen werkt AL hard aan het zaaien van twijfel omtrent de geloofwaardigheid van deze illusie. Het feitelijke afronden van deze illusie van lichamelijke eindigheid dienen mensen zelf te realiseren, mede omdat ze zelf middels het daadwerkelijk gebruiken van moordwapens een begin hebben gemaakt met het geloofwaardig maken van deze illusie.

Entiteit - Negatief magisch wezen of kracht die door chronisch jokken ogenschijnlijk los heeft gelaten van AL en daardoor een eigen leven lijkt te leiden. Het geloven in entiteiten is een typische heksenspecialiteit, tovenaars zijn er meestal minder bedreven in. Elke entiteit lost weer op in haar of zijn oorsprong (AL/TAO) als men begrijpt dat er buiten die oorsprong niets kan bestaan.

Fantasie - Het begin van alles wat mensen kunnen waarnemen of denken.

Fantasieraad - Afgeleid van het logische begrip gemeenteraad. Groep tovenaars die het er met elkaar over eens zijn dat alles in essentie fantasie is. Op basis van deze magische consensus wordt er binnen zo'n groep gefantaseerd en geëpibreerd over alle onbegrijpelijke uitdagingen waar tovenaars zich doorgaans voor gesteld zien.

Fantasiewet - Ook 'de wet van fantasie' geheten. Alles kan maar dingen waarvan je zeker weet dat ze onbestaanbaar zijn zullen waarschijnlijk door anderen gerealiseerd worden.

Gaaf - Toestand waarin niemand ooit mag verkeren omdat er dan niks meer aan te doen is. Gave, pure of zuivere mensen zijn dus onbestaanbaar.

Gallemiezen (De) - Nog te realiseren eilandengroep waar het goed toeven is mits men bereid is negatieve en positieve denkbeelden af en toe volledig om te polen. De Gallemiezen maken onderdeel uit van het Oromaanse rijk.

God - Een van de vele tovergrapjes waar AL mensen mee op het verkeerde been zet om ze te laten oefenen met illusies als helderheid en eerlijkheid. God is er in diverse variaties. De oudere vormen vertonen vrij veel overeenkomsten met TAO maar de nieuwe God van pure liefde mist zoveel magische elementen dat hij nog maar weinig geloofwaardigheid uitstraalt. Nietzsche omschreef dit als Gods dood.

Godheid - Zie tovercoach.

Heelhoutje - Natuurlijk gevormde sculptuur die een figuur voorstelt. Heelhoutjes worden gebruikt door xylomanen om hun eigen functie als maker van medicijnhout te relativeren. Wat een xylomaan heel goed kan, het maken van mooie houten vormen die magische fantasie kunnen ondersteunen, kan de natuur minstens zo goed. Verder zijn heelhoutjes te gebruiken als onderdeel van magische rituelen zoals betoveringen, bezweringen en helingen.

Heks - Mens die probeert de magische wereld op een logische manier te begrijpen. In feite zijn alle mensen die niet beweren een tovenaar te zijn een heks.

Heksenlatijn - Het gebruiken van bijzondere, moeilijke of taalvreemde woorden met als oogmerk de luisteraar heimelijk te imponeren en te hypnotiseren.

Hekserij - Niveau van magisch fantaseren dat eigenlijk niet meer goed past bij het bewustzijnsniveau van de betreffende fantast. Hekserij is een manier van magisch fantaseren die doet alsof er geen sprake is van magische fantasie maar van een eenduidige magische waarheid. Vanwege het feit dat magie precies het tegenovergestelde is van een eenduidige waarheid zal hekserij uiteindelijk altijd als bedrog haar kracht verliezen, hoe krachtig een heks ook is met behulp van gebruikelijke overtuigingstechnieken. Wie zelf na blijft denken zal uiteindelijk altijd onhoudbare tegenstellingen ontdekken in heksenverhalen. Confronteer een heks daarmee op een vriendelijke manier want juist die vriendelijkheid doet een heks ontploffen. Daarna vliegt ze zo heftig in de fik dat er geen sprake meer is van twijfel of het hier wel een echte heks betrof. Tovenaars kunnen ook heel boos worden maar zullen altijd willen overleggen wat er nou precies gebeurde omdat ze graag willen leren van hun eigen woede terwijl heksen veel liever doen alsof ze alles beter weten en zich dus niet kwetsbaar op durven stellen.

Magilogie - Afgeleid van het logische begrip psychologie. Vorm van hulpverlening waarbij magische fantasie geïntegreerd wordt in de psychologie. Soort fusie tussen sjamanisme en psychologie met een minimum aan hekserij. Magilogie geeft mensen een wapen in handen om angsten van AL beter op te vangen zodat het mogelijk wordt ook de angst van AL te erkennen. Omdat AL alles is bestaat ze ook uit angst en die angst kan erg verruimend uitwerken op mensen, daarom is het belangrijk dat mensen minder bang worden voor de angst van AL.

Magische gids - Zie tovercoach.

Magisch filosoof - Filosoof die zo eerlijk en helder is geworden dat hij niet meer kan ontkennen dat de wereld in essentie magisch is. Op basis van dat inzicht wordt weer verder gefilosofeerd. In de ogen van veel mensen wordt de magische filosoof daardoor een fantast. De functie van magisch filosoof kan alleen succesvol uitgeoefend worden door filosofen die begrijpen dat filosoferen en fantaseren inhoudelijk niet van elkaar verschillen.

Medicijnhout - Ritueel houten voorwerp zonder logische betekenis dat gebruikt wordt om onbegrepen tegenwerking van AL te verminderen of te elimineren. Veel medicijnhouten zijn uniek wat betreft karakter en uitwerking maar er bestaan ook algemenere soorten zoals vangschalen, vloekpotten, ontlaatkisten en vasthoutjes.

MGM - Afkorting van magimeter, een magische maateenheid die veranderlijk van karakter is.

Ontlaatschaal - Ook ontlaatkist. Ontleend aan de metallurgie. Schaal- of kistvorm gevuld met zand van een specifieke lokatie die tot doel heeft magische rituele voorwerpen te ontdoen van onzichtbare magische spanningen oftewel te ontlaten. De ontlaatschaal heeft een vrij open karakter, de ontlaatkist heeft een deksel en werkt daardoor anders.

Oro - Magische munteenheid zonder economische waarde. De oro is een overkoepelend begrip, er zijn dus verschillende soorten oro's. Houten oro's worden ook xylo genoemd. Zie aldaar.

Oromaan - Magische fantast die zo hard in de toverkracht van orakels gelooft dat ze hem op den duur ook gaan geloven en dat leidt tot meerdere magische orakels, zo tovert hij onbewust met toeval wat uiteindelijk bereid is zich te voegen. De oromaan is een sjamaan die het magisch bewustzijn vergroot met behulp van orakels. De oromaan heeft een deelbare geest en bestaat daardoor uit diverse deeltovenaars. Zo is hij onder andere xylomaan en cyclomaan.

Oromaanse dood - De oromaanse dood is de overtreffende trap van de sjamaanse dood. Ze duurt doorgaans langer, heeft stoffelijk en lichamelijk gezien veel minder om het lijf maar wordt tegelijkertijd gekenmerkt door een aanmerkelijk groter gevoel van geestelijk lijden en afzien. Omdat er aan de buitenkant weinig te zien is van alle ellende die de oromaan doormaakt ontbreekt begrip en medeleven in de omgeving wat het gevoel van lijden nog verder vergroot.

Oromaanse rijk - Naam voor de echte of magische fantasiewereld. In deze echte wereld bestaan geen leugens omdat er geen waarheid bestaat. In religies wordt deze wereld ook wel beloofd land, hiernamaals of paradijs genoemd.

Oromanië - Zie Oromaanse rijk.

Paradijs - Taalkundige verbastering van een bosje radijs, een van de smakelijkste groenten die er bestaan. Over het algemeen roept dit vergisbegrip bij mensen het verlangen op om ergens anders te zijn, desnoods door dood te gaan. Het paradijs als zodanig bestaat niet en kan het beste vergeleken worden met de spreekwoordelijke wortel die men een geit, ezel of ander trekdier via een lange stok voor kan houden zodat dit dier de kar waarop men zelf zit voorttrekt. Door mensen het niet bestaande paradijs te beloven is het AL gelukt de mensheid te verleiden tot de meest onvoorstelbare avonturen en uitvindingen.

Het meest interessante van bovenstaand lemma is dat het bij nader inzien onjuist blijkt. Het paradijs bestaat dus wel, maar alleen bij nader inzien. Het paradijs is minder ver weg dan veel mensen denken, iedereen leeft er namelijk midden in. Wie begrijpt dat de weg naar het paradijs een fantasieweg is die alleen in de geest bewandeld kan worden kan zittend naar het paradijs wandelen. Hoe minder men oordeelt over alles en iedereen, hoe beter men het paradijs te zien zal krijgen. Pas na het achterlaten van het laatste oordeel zal iemand het paradijs volledig kunnen zien.

Phantasia - Godin van de fantasie. Andere benaming voor AL, zie aldaar.

Plausibel - Fonetisch: plausiebél, afgeleid van decibel. Meetwaarde die de magische geloofwaardigheid van iets of iemand uitdrukt. De schaal van plausibel begint bij 0 en eindigt bij 13. 0 plausibel wordt door iedereen ervaren als droom, fantasie of waanzin. Bij 13 plausibel wordt een gebeurtenis door alle omstanders met tenminste drie verschillende zintuigen waargenomen waardoor iedereen gelooft dat er echt iets gebeurt.

Plausibelmeter - Apparaat om plausibels te meten (nog niet uitgevonden).

Psychose - Logisch synoniem voor trance.

Schepper - Iemand die iets wezenlijks tot stand brengt. Met toevoeging van het voorvoegsel 'de' ook gebruikt als bijnaam voor God.

Schizofrenie - Geestverruimend vermogen dat meestal begint met een soort innerlijke scheuring in het wereldbeeld. In een logische of anti-magische cultuur wordt geestsplijting doorgaans als een probleem beschouwd en zoveel mogelijk bestreden. Magisch gezien is deze innerlijke scheuring, die in het begin zeer beangstigend en verwarrend kan zijn, het begin van een tovenaar. Zie de parallel met een kuiken dat uit het ei komt, weinig mensen vrezen dit scheuren van een ei maar verheugen zich op het aanschouwen van een schattig jong vogeltje. Voor sjamanen is schizofrenie een doel dat vanwege logische angsten zelden bereikt wordt, voor tovenaars is het vermogen om de geest te kunnen splijten een basisvoorwaarde.

Sjamaan - Mens die leeft in de overgangsfase tussen heks en tovenaar. Soort halftovenaar.

TAO - Imaginaire figuur die een fusie tot stand wist te brengen tussen de essentie van twee religies, te weten het christendom en het taoïsme. In TAO is de christelijke absolute fantasie dat er één godheid bestaat gemengd met de taoïstische fantasie dat alles relatief is waardoor er met geen mogelijkheid een godheid kan bestaan. Om met TAO uit de voeten te kunnen dient men behoorlijk schizofreen te kunnen fantaseren.

Taoïsme - Religie die doet alsof mensen in staat zijn na te denken. Dit nadenken moet gezien worden als een soort angststoornis die ontstaat wanneer een tovenaar gaat geloven dat er geen tovenaars bestaan.

Totaaltovenaar - Mens die begrijpt en aanvaardt dat alles wat een mens meemaakt in essentie magisch is.

Tovenaar - Mens die (deels) erkent dat er magische gebeurtenissen bestaan die niet op een logische manier te verklaren zijn.

Tovenarij - Verruimende magische bezigheden waar niets uit voortkomt. Tovenarij wordt doorgaans gezien als een nuttige oefening voor beginnende tovenaars.

Tovercoach - Ook wel magische gids of godheid genoemd. Imaginaire begeleider waar de tovenaar mee overlegt en zich door laat adviseren en inspireren.

Toveren - Bidden om een wonder vlak voordat dat wonder zich openbaart. Hoe precieser de timing is tijdens het toveren, hoe geloofwaardiger deze illusie van magische beheersing zal worden. Verbeteren van de tovertiming is alleen mogelijk door beter synchroon te gaan leven met de magische kracht die alles aanstuurt: AL. De eenvoudigste manier om de persoonlijke magische synchroniciteit te verbeteren is langdurig orakelen met een compact orakel zonder voorgekauwde teksten zoals bijvoorbeeld het dobbelorakel. Door middel van zo'n orakel is het mogelijk voor heksen om zichzelf net zoals de Baron van Munchhausen aan de eigen haren uit het liegmoeras te trekken dat elke vorm van cultuur in feite is.

Toverkunst - Verruimende magische bezigheden die iets tot stand brengen, bijvoorbeeld voorwerpen of nieuwe inzichten.

Toverstaf - Stokvormig hulpmiddel dat tovenaars gebruiken voor magische doeleinden. De lengte is vaak gebruikersoverstijgend, dus langer dan de tovenaar.

Toverstok - Stokvormig hulpmiddel dat tovenaars gebruiken voor magische doeleinden. De lengte ligt doorgaans tussen 6,66 en 7,77 mgm.

Trance - Geestestoestand. Als een groep mensen langdurig in een vergelijkbare trance leeft ontstaat een bijzondere vorm van groepsgewenning waardoor de illusie ontstaat niet in trance te leven. In werkelijkheid leeft ieder mens diep in trance. Door het verfijnd en massaal toepassen van occulte hekserij (opvoeding, onderwijs) in de westerse cultuur is de logische trance daar dominant geworden. Wie in deze trance leeft verbeeldt zich dat er slechts één waarheid tegelijkertijd kan bestaan.

Vangschaal - Schaalvormig ritueel hulpmiddel om negatieve magische fantasie in een ruimte te binden zodat ze verwijderd kan worden.

Vasthoutje - Klein stokje, soms met versiering, dat tovenaars in onzekere tijden houvast geeft.

Wiskunde - Wiskunde, de kunst van het wissen, wordt door logisch fantaserende heksen gebruikt om magische fantasie te wissen. Deze heksenkunst is gebaseerd op de illusie dat magische fantasie gewist kan worden. In de magische en doorgaans onbewuste werkelijkheid wordt wiskunde door TAO gebruikt als trainingsmethode waarbij vooral geoefend wordt in beter tellen, beter opletten en creatiever fantaseren.

Wonderbewustzijn - Het wonderbewustzijn is een laag in de geest die onder het onderbewustzijn ligt. Wie het eigen onderbewustzijn grotendeels heeft ontgonnen komt vanzelf in de onderliggende magische laag van de geest terecht, het wonderbewustzijn.

Xylo - Houten magische munteenheid zonder economische waarde. De eerste xylo's vormen samen de Bojami-serie, deze hebben als belangrijkste kenmerk dat ze gemaakt zijn van een tak van boerenjasmijn.

Xylomaan - Overenthousiaste (manische) tovenaar die graag met hout werkt. Ontwikkelaar en producent van xylopatische geneesmiddelen. De eerste zelfbewuste xylomaan is ZALiX.

Xylopathie - Afgeleid van het logische begrip homeopathie. Ook xylomaanse therapie genoemd. Magisch fantaserende geneeswijze waarbij de behandelend xylopaat met behulp van houten rituele objecten verbetering van iemands omstandigheden probeert te bewerkstelligen. Het werkbereik van xylopathie is erg groot, de onbetrouwbaarheid is navenant.

ZALiX - Naam van de eerste totaaltovenaar of oromaan. De naam is afgeleid van Salix, Latijn voor wilg. De boomsoort wilg staat symbool voor een buigzame en willige tovenaar die af en toe omvalt en dan toch weer verder groeit. In de naam zit verder de taalassociatie 'zal ik eens' verborgen, een zinsnede die uitdrukt dat de betreffende tovenaar durft te geloven dat hij dingen beter kan dan een ander. Zolang die ander een mens betreft zal niemand de werkbrauwen fronsen maar zo beperkt en bescheiden denkt ZALiX niet.

 
Copyright - ZALiX - 2018